5-SINFLAR UCHUN 
ONA TILI FANIDAN VIDEO DARSLIKLAR

1-mavzu

Kirish suhbati, Til ijtimoiy hodisa

2-mavzu

O`zbek tili davlat tili

3-4-mavzu

Ayrim unlilar va undoshlar imlosi

5-mavzu

Bosh va kichik harflarni q`llanilishi

6-mavzu

Bir tovush bilan farq qiladigan so`zlar imlosi va ma`nosi

7-8-mavzu

Ma`nodosh  va shakldosh so`zlar

9-10-mavzu

Sintaksis va punktuatsiya

11-12-mavzu

Gap. Gapda so`zlarning bog`lanishi

13-14-mavzu

So`z birikmasi

15-16-mavzu

Gap bo`laklari, Bosh bo`laklar

17-18-mavzu

Kesim, Fel kesim va ot kesim.

18-19-mavzu

Ega

20-mavzu

Sodda yig`iq va yoyiq gaplar

21-mavzu

Hol